अत्यावश्यक औषधि तथा औषधि जन्य सामानहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी आह्वानको सूचना