बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०३ / ०७५ / ०७६ (बिद्युत)