"बाटो प्रदुषण तथा बातावरनीय शुल्क र बेथरी बजारमा बहाल शुल्कको ठेक्का" स्विकृत भएको सम्बन्धी सुचना