बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०२ / ०७५ / ०७६ (निर्माण)