मायादेवी गाउँपालिकाको पाचौं गाउँसभा - २०७६, पहिलो दिन