सूचना तथा समाचार

लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु

मायादेवी गाउपालिकाको आ.ब. २०७४।७५मा स्वीकृत तपसिल बमोजिमका लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू

दरखास्त फारम स्वीकृत भएको सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको मिति २०७४।११।०२ को सुचना अनुसार मिति २०७४।११।१६ गतेसम्म दर्ता हुन आएकामध्ये तपसिलका उम्मेदवारहरुको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages