FAQs Complain Problems

महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरहरु

सि.नं.
नाम
सम्पर्क व्यक्ती
सम्पर्क नं.
इमेल
 एम्बुलेन्स कम्हरिया स्वास्थ्य चौकी
 अवधेश यादव
९८४७७३६९८६ 
 
 एम्बुलेन्स गोनाहा स्वास्थ्य चौकी
 रामजित कहार
९८११४३९९०१ 
 
 इलाका प्र.चौ., बेथरी
 इलाका प्र.चौ., बेथरी
९८५७०१०१३५ 
 
 खजुरिया प्र.चौ.
 खजुरिया प्र.चौ.
९८५७०१८१५७ 
 
 रमवापुर प्र.चौ.
 रमवापुर प्र.चौ.
९८५७०५२१७९ 
 
 दुर्गौलिया प्र.चौ.
 दुर्गौलिया प्र.चौ.
९८५७०१८१५४ 
 
 स्वास्थ्य संयोजक
 प्रभुनाथ चौधरी
९८४७०४९२१७ 
 धमौली स्वास्थ्य चौकी
 नन्दराम पौडेल
९८४७३५२६५५ 
 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - २
 सुरेश कुमार चौधरी
९८४७२६६४८३ 
१०
 कम्हरिया स्वास्थ्य चौकी
 प्रदिप कुमार पंडित
९८०२६३५२१७ 
११
 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - ४
 देवीदिन चौधरी
९८५७०१०७८९ 
१२
 गोनाहा स्वास्थ्य चौकी
 बसन्त चौधरी
९८६७२१९२४९ 
१३
 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - ६
 लक्ष्मी गौतम
९८४७०३९२५४ 
 
१४
 हाटिबनगाई स्वास्थ्य चौकी
 रुद्र बहादुर रोकाहा
९८५७०११२९९ 
१५
 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - ८
 भाष्कर आत्रेय
९८५७०१०४९०