FAQs Complain Problems

शाखा/इकाईहरुको कार्य विवरण

प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा

 • प्रशासन इकाई
 • राजश्व इकाई
 • योजना तथा अनुगमन इकाई
 • कानूनी मामिला इकाई

पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

 • सडक, सिंचाई तथा अन्य पूर्वाधार विकास इकाई
 • भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन इकाई
 • वातावरण, सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई

सामाजिक विकास शाखा

 • सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई
 • महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाई
 • स्वास्थ्य इकाई

स्वास्थ्य र कृषि/पशु तर्फका निकाय

 • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरु, आयुर्वेद औषधालयहरु
 • कृषि सेवा केन्द्र/पशु सेवा केन्द्र

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा


आर्थिक प्रशासन शाखा


आन्तरिक लेखा परिक्षण इकाई


सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा


रोजगार सेवा केन्द्र