FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 •   नागरिकताको फारम कालो मसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको सनाखत गर्न जानेको नागरिकता
 •   जन्मदर्ता
 •   शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, .विवाह दर्ता  (विवाहको सम्बन्धमा), बसाइँसराइ प्रमाणपत्र (सरि आएको भए)

घर जग्गा नाम सारी सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु निम्न रहेका छन् :

 •  मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रप्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रसिफारिसप्रतिलिपि
 • नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि÷ १६ बर्षा नपुगेको हकमा जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र
 • वडा सचिवको किटानी सिफारिस
 • गत वर्ष सम्म गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 •  स्थलगत वडा सर्जमिनमुचुल्का
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ( व्यसायहकमा )
 •  घर बहाल कर तिरेको रसिद
   
 • उपभोक्ता समितिको खर्च अनुमोदन निर्णयको प्रतिलिपि
 • अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन 
 • सार्वजनिक परिक्षण फारम 
 • प्राविधिक नापी विवरण , खर्चको तेरिज ,उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • खर्च विल , भरपाई , डोरहाजिरी आदि
 • अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित योजनाको तस्विर (काम शुरु हुनुभन्दा अगाडि , काम शुरु हुदै गर्दा र काम सम्पन्न भएपछिको २।२ वटा फोटो)
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता गरि पाउँ भन्ने निवेदन ( तोकिएको ढाँचामा )
 •  वडा प्रतिनिधिको रोहवरमा आम भेलाबाट उपभोक्ता समिति र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति  गठनको निर्णयको प्रतिलिपि
 • उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
 •  सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
 • प्राविधिक लागत इस्टिमेट 
 •  दर्तावाल संघ संस्था भएमा (दर्ता प्रमाण पत्र, नवीकरण प्रमाण पत्र , आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमणा पत्र, करचुक्ता प्रमाण पत्र र संस्थाको आधिकारिक व्यक्ति तोकिएको निर्णयको प्रतिलिपि )

घटना दर्ता तथा अन्य सिफारिस शुल्कहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् :

 • जन्मदर्ता ३५ दिनभित्र निःशुल्क  त्यस अत्तवधि पश्चात रू ५०/
 • मृत्यु दर्ता ३५ दिनभित्र निःशुल्क त्यस अत्तवधि पश्चात रू ५०/
 • बिवाहदर्ता ३५ दिनभित्र निःशुल्क  त्यस अत्तवधि पश्चात दत रु ५०/
 • सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ३५ दिन भित्र निःशुल्क ÷ त्यस अत्तवधि पश्चात रु ५०/
 • बसाइँ सराई दर्ता ३५ दिन भित्र निःशुल्क ÷ त्यस अत्तवधि पश्चात रु ५०/
 • आर्थिक अवस्थाकमजोर सिफारिस निःशुल्क

वडा कार्यालयबाट नागरिकताको सिफारिस, प्रतिलिपि सिफारिस, बसाइँ प्रमाणित, नाताप्रमाणित, अंगिकृत नागरिकता सिफारिस, अपांगता सिफारिस, नाबालक परिचयपत्र सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोर सिफारिस, छात्रवृत्ति ( स्वदेश) सिफारिस, दुइटा नाम भएको व्यक्तिएकै हो भन्ने प्रमाणित, चार किल्ला प्रमाणित, घर जग्गा मुल्यांक / नामसारी सिफारिस, व्यसायदर्ता, नवीकरण, बन्द सिफारिस, बिद्युत / धारा जडान सिफारिस, सम्पत्तिकर, घरजग्गा कर बुझीलिने आदि जस्ता सेवाहरु प्रदान गरिन्छ  ।

व्यक्तिगत घटना ( जन्म, मृत्यु, विवहा, सम्बन्ध बिच्छेद र बसाइँ सराइ) दर्ता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा स्थानीय पंजिकाधिकारी द्वारा अनलाइन प्रविधि मार्फत   गरिन्छ ।