FAQs Complain Problems

समाचार

मायादेवी गा.पा. सातौँ गाउँसभा आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट ५२,४३,१५,७४० (बाउन्नकरोड त्रीचालिस लाख पन्द्र हजार सात सय चालिस मात्र) पारित गरिएको छ